Målgrupp:

Styrkan med familjehemsvård är att det är möjligt att anpassa insatserna utifrån individens unika behov. Det innebär att vi på Futura familjehemsvård har möjlighet att erbjuda både barn, unga och vuxna denna form av insats, oberoende om behoven beror på bristande omsorg, egen problematik, skyddsbehov/hedersproblematik  eller missbruk

De lagar och förordningar som styr placeringarna är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LSS (Lag med stöd och service till vissa funktionshindrad).