Vad gör Futura familjehemsvård?

Vi arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård. Insatserna kan ske i våra egna familjehem eller om våra uppdragsgivare så önskar, som ett utökat stöd i kommunala familjehem.

Vi anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna och är därför angelägna om att uppdraget ska vara så tydligt som möjligt. Vi utgår från uppdragsgivarens genomförandeplan/ vårdplan och gör sedan upp en arbetsplan utifrån uppdraget. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att återkoppla utifrån BBIC- respektive ASI-rubriker.

Vi utgår från en
inlärningsteoretisk grund där fokus är på förändring av dysfunktionella beteenden som ofta ligger till grund för placeringen. Familjevärdarna har en viktig funktion som förebilder. I de fall en mer uttalad beteendeproblematik föreligger gör familjehemskonsulenten en beteendeanalys som underlag för vidare handledning. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art.  

Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har
beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna.

Futura familjehemsvård tillhandahåller
utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem.

I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda
motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården.

Futura familjehemsvård har utbildning
i riskbedömningsinstrumenten Sara och Patriark.  

Vi på Futura familjehemsvård utreder alla familjehem vi samarbetar med. Inför
familjehemsutredningen tar vi en telefonkontakt där vi gör en förhandsbedömning om familjens lämplighet. Förutom djupintervjuer som sker i familjens hem, referenstagning och registerutdrag  använder vi oss av socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam och i de fall vi bedömer det vara aktuellt även nya Kälvesten.